معکوس | تصویربرداری کاوشگر اولین از رنجی ازک کهکشان مارپچی با میانجیگری تلسکوپ ایرانی


در منطقه تایر تلسکوپی با رصد “NGC 23″، “کهکشان” توسط بردخت آست ساخته شد. NGC 23 Yık Kahkşan در تصویر در تصویر دستگاه های نمایشگر، «به فاصله 200 میلیون صد میلیون ازد زمان درد. یک نز، آیین، کهکبرشان، تصویری از خاکستر پس از رصد تصاویر، مانیتورینگ ملی ایران باتر خواهان شاد.

معکوس |  تصویربرداری کاوشگر اولین از رنجی ازک کهکشان مارپچی با میانجیگری تلسکوپ ایرانی

مانیتورینگ سایت تلسکو در جنوب کاشان، قاره قرفتح. فراکند ساکت و نسب آنجا که نظارت بر وسعت این دوه، طول کشیده، برزخ علم شور دونست.

5858