معکوس | جهانبخش ستاره ایران است


کاما بیشتر از این. تو همون رستای قطر فرق زیادی بین اون پسره که گردنشون هست.

رسمی برگزار کننده جام جهانی 2022 پوستر استارهای ارائه شده در مسابقات Ra Roy Sakhtmanhai Doha Tarahi Kurand. در ایران در میان پوسترهای علیرضا جهانبخش به نام مردم ایران در قناری شهر جهان بهشم می خورد.

معکوس |  جهانبخش ستاره ایران است

معکوس |  جهانبخش ستاره ایران است

معکوس |  جهانبخش ستاره ایران است

بشتر بخوانید:

251254