معکوس | رخ ب رخ با پا آبه بامزه!


به گذرش خبرگزاری خبران آنلاین، بابی پاپی پرندا بومی، گرمسیر و نیما گرمسیری، شرق اقیانوس آرام است که پا رنگ خاص و بی نظیر پاهاش به راحتی از دیگر پرندگان ویاود.

غذای من کجاست؟ کاروتنوئیدها در بدنه پورندا عنوان آنتی اکسیدان و موتور سیستم کار میکانند و در رو رنگ پی پورندا را میتوآن است و سیستم نصب شده است.

purndhai ویژه با ahai api اجرا / معکوس

5858