معکوس | من با 2 و alibalist توسط تیم ملی با واسطه کیروش تماس گرفتم


در حالی که او حضور دارد باید یک حضور ناگهانی برای شما ظاهر شود.

علیرضا برانوند و محمدرضا اخباری در نقش ژزو بازیکنان هادر د پاک بودند، مقابل چشمان راگر دسا، دستیار اول کارلوس کی روش با آنجم بازی و علیبال رو اوردند تا اینگونا کار داده بشند را تغییر می دهند.

معکوس |  من با 2 و alibalist توسط تیم ملی با واسطه کیروش تماس گرفتم

شروع دوبارا تیم ملی، 22 رز مانداه به جام جهان

اخباری و بیراناند هار دو باب خوپی را تا به اینگا در تراکتور و پرسپولیس قراندند مسبت کارلوس کیروش رای دری حضور اردو تیم ملی جلال کاردهند. موضوع علت مشکل است.

کجا یک تمرین در حال حاضر برگزار شد که پیام نیازمند از فردا با تمرینات اضافه و همچینین سید حسینی بعد از سوپر جام برگزاری با اردو تیم ملی پسوند خواهید شید.

251 251