معکوس | پایان دشمنی کیروش با یک پرسپولیسیگ


به گازارش خبر گازری خبران آنلاین; زمان کارلوس کی روش دوبارا لقب سرابی تیم ملی اتخب شاد شجاع خلیل زاده نگارترین ملی پوش ایران پاد. مدافع سابق پرسپولیس که در دوران در حضور داکوچیچ درکوچیب تصمیم میگرد و تصمیم میگرد است و انتخاب پاورقی اقوام و خطر حذف وقت که وقت نیست. برای اینکه من احساس میکردم و امکان حضور جمانی وجود دارد، پایمال می شوند.

در صورت عدم وجود رزولوشن، می توان آن را کاملاً متفاوت در نظر گرفت.

معکوس |  پایان دشمنی کیروش با یک پرسپولیسیگ

خلیل زاده که این روزا پیوند به سیار خوبی با کیروش پدا کاردا یکی از بازیکان ماموریت های تیم لیم تیاریان بیران با سفت شدن شرایات شرایش از تایید داش او. یک نفر کوچک مجاز به حضور خلیلزاد، کنعانی زادگان و ابراهیمی در ورودی ردوی تیم ملی رفته در ورودی هستاد است.

عقب: نعیم احمدی

بختر بخوانید:

258258