مقام آمریکایی به عنوان خاطرات فضایی وینباربارا، کشورهای شورای امنیت، کشورهای منطقه همسایه.

در دفتر، سناتور آمریکایی تد یانگ AS Destair و وزیر خارجه آمریکا رشید: کتیبه چانه در ساعت من Beer Best؟ چه ارتباطی بین چین برایان و برایدن برایدن وجود دارد؟

باربارا لیف دستیار، وزیر امور خارجه در امور خارجه، همسایگی: چن اشکارا، بیانیه، کرد، ایستکاردیکا، بیانیه، ویکایکا، ای حاضر در مرکز حال.

و کردها مدعی تیپ از نجران کیندا می شوند که چن تحت تصمیم ایران عمل نکرده است، نفوذ، نفوذ و دیگر منابعی که تهران در خود در منطقه استخاره استفاده می کند، فوق العاده است.

و کردها را اضافه می کنیم: در مورد گرووا حوزه 1 + 5 دو روایت از کار کردی و کردی وجود دارد.

سناتور آمریکایی آدام داد که چین و ایران، بالاخره درک نام همکاری 25 سوال در مورد رسانه ها، کرندند، به عنوان یک نظر، تعمیق پیوندهای راهبردی دو کاشور، که بسیار سازگار است. وضعیت شما چیست، نام شما چیست؟ به نظر شما چه وضعیت تهدیدآمیزی بین چین و ایران وجود دارد؟

موضع وزارت گالری عکس کرد، مدعی شد: مکانیم بسیاری را در مورد عناصر فکر کنید، کجاست درک ذکر شده از مدارک محدودیت، ممنوعیت آن، با آگرا نستند ملاقات می کند. اما درک اطمینان بخش از تصمیم ایران و تأثیر چین بر منطقه کالیدی هستند کجاست؟

وی مدعی شد: در حال حاضر، درک آن چیزی است که از نظر نیروهی آمریکا یک تهدید مستقیم است، اما مطمئناً هاماکاری از نظر منطقه خوب-نست کجاست؟

311311