مقتدا صدر: پوشش بدون اجازه حق تظاهرات را نادرد است


یادداشت مقتدی صدر، رهبر غریان صدر در رسانه های کردی، به عنوان تظاهرات و تجمعات در مناطق همجوار الحنانه (محل اقامت صدر) بدون مجوز یا نظر نادر.

به گذرش خاور میانه کجاست بیان عمید عصخ اجتماع حنانه حقوق استیک که بی مشروطه و جواز مستقیم و صریح مقتدای صدر است که از آن روز جشن گرفته است. لانه.

دفترچه صادر شده در جلسه، جلسه هیئت مدیره، بخشنامه nkanand.

در صفحه اصلی، «صفا العلوی» بسیار گسترده است، دروغ و اتهامات صرفاً تهمت است.

310310