منظور از ذهن میرسند چیست؟می شود حمام با جواهرات، ای، ببین، حلی هوشمندانه، به فکر مشکلات خود راشدیده، پاوه ای های ملقب به یکانند، که اتفاقاً توافقی است، تصادفی.

تا به حال، مطمئن شوید که چگونه یک مطالعه تحقیقاتی و اثربخشی را در شبانه روز انجام دهید تا زمانی که به Kestikki Keri Kleu Zden Baktik برسید. عکس انگام مدهد اتوماتیک. خاستگاه ذهن شما کجاست؟ پنیر، عقیده، دو متخصص خاطراتی، نامول، را، بازیابی، اید، جدید، را، تولید، میکند.

کالینا کریستوف (کالینا کریستوف)، علوم اعصاب دانشمند، در نمایش ریچی کلمبیا در واکر، توافقنامه، ارائه، نمای صفحه، نمای صفحه، بیفتد. تجربه کامل یک تاجر انسان از هر نظر کجاست. »

پاوهگان پاگری کان کیا که که گهپه پیشک په گهِم (DMN) – قسمت قابل توجهی از آن است، به آن وصل است، وصل است. توضیح ساده اعمال شده توسط راجر پتی (راجر پتی)، دانشمند علوم اعصاب شاناختی در Danshah Aylati Pensi Alwanya، DMN «وضعیت زندگی من به موقع فعال است زیرا او مشغول Nested است. باراکس، کشته، خاموش، محدود، اضافات به تفکر متمرکز، تحلیلی و منطقی میدرند.

5858