من آن را زیر پا گذاشتم به نام انتخابات شادان مهدی تاج در روز / معکوس


به گازارش خبر گازری خبر آنلاین. می خواهم اخبار آرزویم را ببینم.

من آن را زیر پا گذاشتم به نام انتخابات شادان مهدی تاج در روز / معکوس

خدای من، مصیبت بزرگ شد، راز رفت و پوشش آشکار شد.
و امید قطع شد و زمین تنگ شد و آسمان دریغ شد.
خدایا گرافی بزرگ شاد و بوشیده بار ملاگیشت و
پوردا، کنار، رفعت، بریده، گشت، زمین، تنگ شاد، و خیرات آسمان، درگ شاد

×
و تو یاری خواهی و شاکی به سوی توست.
در مواقع سختی و رفاه بر شما باد.
و شتیبان تویی و کایت تنها در کنار تو
در سوابق اعتباربخشی

×
خدایا بر محمد و آل محمد که اولیای امر هستند درود فرست
ما را ملزم به اطاعت از آنها کردی و بدین ترتیب مقام آنها را به ما نشان دادی.
خدایا بر محمد و خندان محمد درود اول
دو یاران پارسیان آنچه نامودی و
دلیل مقاممان کجاست؟

×
پس به محض یک چشم به هم زدن، یا حتی نزدیکتر، ما را با حق تسکین فوری رها کنید.
پ
عنایت کن و ما تو را رها نمی کنیم و آنها رحم می کنند، آه تو می آیی

251 2514