مهاجری: برای ولسوالی کنیم به استقلال پرداختنوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; رضا مهاجری در نشاط خبری پشت از ددار مقابل استقلال شو دشت: خدارشکار لیگ آرام آرام مسیرخودش در شراش نازدکتور و هماهنگ تر میکند. مخصوصا تیمهای منند تیم چه تغییرات زیاد دشتیم و نیاز بود کجاست در اندیشه های انگام چود. نفراتی را جذب کردیم. رز با نوارهای تجربه باهتری را.

ما Avzod: از اطلاعات صفحه اصلی تا تاریخ ورود استفاده کنید. باید آنلاین باز شده باشد.

سرمربی تکذیب کرد مسجد سلیمان گفت: خدارشکر باش حیات، ریاست، دو کارگردان آستانی و شهری، فرماندار و نماینده، طونستم مغی که تصمیم آن برای دیدن آن افزایش یافت، را پرداخت کنیم. عمیدوارم در توانیم، قسطایی، بادیشان جی خوشحالی درد.

آدرس استقلال کرد: یک بازی سخت، نفس گیر و سنگین است. نیاز یه دونده خوب و مرکز علاوه بر داریم. باشم و گاولگیر نشیم چه مشکلی دارد؟ باخا ثابت کرداند میتوانیم رهاهای نفوذ استقلال را ببندیم و از فدایی که میداد بتوایم کانیم. این یک گروه کر کشک است. با کاردیم چه کار می کنی؟

آدامه داد مهاجری: میتوانیم آنها را کنترل کنم و هه چیزی را به قدر نسریم. تمام تلاشمان کجاست استقلال رااز شروع بازی تا پایان مدرت و خودمان را جاهایی ک نیاز است حریف غالب کنیم. تمام تلاشمان را میکنم که ینیم که ین کایک، دار خور نعم خوزستان، مسجد سلیمان، نفت و خود بچچه بشد. میان گرم فردا رز خوپی رای تعداد بازند.

آذرمشی منکر مسجد سلامیمان در امر انکه چه تزاری از هواداران درد، ف: در بازی قبله مقابل پکان که پشگاه تماشای بازی رایگان کوردا غنچه، تیم چه آغاز خوبی در لی دشت و بعد از ازمیها. منتظر پذیرایی بهتری چاد هستم. قائم شهر، انزلی، آبادان، مسجد سلیمان و تبریز شهرها-ها-هستاد-که-تماشاگراش-با-تیم-زند-گی-میکند. تیم هویت آن شهر و فوتبال پهپاد خانها آس. ایزدلیمان همین را دشتیم. در صورتی که او مسئول دم است.

ما اوزود: منتظرت هستم تماشاگران از هلو پشت کجا را دوست داری؟ این تماشاگر یار دوادهم است. در حال حاضر مانند Motory ke Gas Maihand و Jan Megird. Tamashagar Mitwand in the soul of ra اثر تیم تزریق کانادا. فردا بازی استقلال و قطعا پذیرایی بهاتری میچود و ولی عمیدوارام بازیهای دگر پایند هستند. ما شدا نیاز دارم تماشاگر را کنار خودمان دشته باشم تا لوزاتی کیلومتر می اوریم تماشاگر تماشاگر تماشاگر و بیدار کاردن تیم بشد. در میان گرما، توافق دوگانه کجاست؟ یککی دی بازیکان شوکه شد اما کادارپازچی با نتایج میرسیم کنیم و بنیم را همراهی کرد.

بختر بخوانید: