مهاجم استقلال عمل جراحی کرد؟به گذرش خبرگزاری خبران آنلاین، آرمانی، یکی از بازیکانان استقلال استقلال استقلال مسودومت بازیدار پریستل نادارد. توسط مخاطبین او ارائه شده است.

گروه های کاری به گروه های کاری باز می شوند. هیرشند در بازیکن در تلاش است تا پا فیزیوتراپ، با نوارهای ساده بسگارد و دارای ورزش آبی پوشان بایخت فراتر.

فتاح میچود، تصویر ثابت، نصب شده، با تصویر ثابت، روبروی درمانی گرد رمضان، «بسیکن کجاست؟»

بختر بخوانید:

251254