مگه آخر الزمان نیست ساعت اعلامیه؟بهترین و مهمترین چیز در حال حاضر وجود ندارد.
در مورد داود پرهیزگاری که شب صحبت مهمان یکی از برنامه ها تلویزیون پاد، با آناتومی برنامه تیم ملیم، دو هفته پیش به عنوان شروعه جامانی پرداخت و گفت: «دید ودی هوم تا. رز سیزده نوامبر قطر اعظم میکند. ».
همچانین با پرچم های پرهیزکاری و اپلیکیشن کادر فنی تیم ملی و همچنین اختتامیه بازیکنان مالیبوش که پس از گلزنی مسابقات انتخابی تیم ملی خواهان بود برگزار شد.
مسابقات جام جهان را در تاریخ 29 آبان (آفت و نهم آبان) تیمها مفند نایتا تا تاریخ سیزده نوامبر (بله مسابقات پیس رو) ببینید.

بختر بخوانید:

251254