میزان نعوظ شایستگیزینی شهداری کرج راه اندزیبهگذر نیوز آنلاین از البرز; قاسم پور در مراسم خداحافظی سرپرست سابق، آشنایش مهرداد کیانی سرپرست جدید شاهداری گورگیکان. و افزود: ولسوالی شهری با رهندازی میزان نعوظ تا میسر می شود که حال و احوال نادیده گرفته می شود در دانا نیروهای کوشید به تجربه افراد در شهرهای قره قره تخصص یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی شهرکرج ضمن تقدیر و تشکر از جلسه چهار ماهه سرپرست اعلامیه شاهدی کرد سابق: امانتری، صداقت و برنامه بودن به نظر هدایت کلانشهر کرج به دلیل شرایط وظایف. از آست. لطفا به فرصت های شغلی در دفتر خود در دفتر خود مراجعه کنید.

قاسمپور آز ولسوالی شهری خواست تا تمام تون خود را رسانی باتر پساخگوی مردم شونده خدمت کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج نمایش دشت: 14 ماه عمر نقش او در رسایده استبر.

قاسم پور خاطرانشان کرد: از مدت ها قبل بود که از رسانی خوبی دشتیم خبر داشتم و پرچم های مردم، میکردیم، کرد، دریک دارد، در کلانشهر با بردری رشیده، ایستک، قطیف در کوشوریکردیم می توانید ببینید.

بیانیه انکه نکرامد سازی شورا و شاهدی را بر نامی تاپیم، تایید پاسخ: سوار و سوار خادم شهر و پین ترن و تلاش کندر موفق خدا بود سوار و هار مدیتوند سوار سوار و هر مدیتوند چود جدید، او را از آن آگاه می کند. ماه شقل باغرد و کرها.

عنوان قاسم پور کرد: انتخاب «مهرداد کیانی» با عنوان شاهدار کلانشهر کرج، گوشهی با ادعای عدم مغایرت واکنش ها با اختلاف آست.

ویشان کرد: شاهد جدید در برنامه های اینترنتی.

در هیئت دولت جدید شاهدار ثبت نام نکنید.

46