میل جنسی: انتهای عصبی ناشی از لمس ملایم نیز می تواند هیجان انگیز باشد


از جانب

لمس ملایم می تواند منبع میل جنسی باشد

Westend61 GmbH / Alamy

بر اساس مطالعات انجام شده بر روی موش ها و انسان ، انتهای عصبی پوست ما که به نوازش ملایم پاسخ می دهد ، سیگنال هایی را به مغز می فرستد تا در شرایط مناسب لذت جنسی را برانگیزد.

تحقیقات قبلی نشان داده بود که لمس ملایم احساس خوبی دارد زیرا باعث تحریک گیرنده های عصبی در پوست به نام آوران C-touchile می شود. اینها به نوازش آرام و آرام پاسخ می دهند و سیگنال هایی را به مناطقی از مغز ارسال می کنند که درگیر احساسات و شادی هستند.

نشان داده شده است که لمس ملایم در بسیاری از روابط اجتماعی نقش دارد ، از جمله …