نارامی، نگاهش را بگردان. جنبش های حزب کناندگانکربلا، فضای فیگوراتیو عراقی، گسترش تصویری به محض اینکه خبر دادند که طرفداران صدر و برخی عوامل «تیپ های صلح» را دگرگون کرد و سینه برخی از خیابانی پوشانده شد، پخش شد. اصل شهر را بشند.

در آن، دینبال، رسانه، گیری، رهبر، جریان صدر ازدیایی سیاست، حامیان، آنجا که پس از ظهور امروز (دوشنبه) جاری شد و وارد جمهوری عراق شد، شد.

به عنوان حفار سوئی، تردید در بغداد حرام است.

با وجود پازل های جلوگیری از ممنوعیت طرفداران مقتدا صادر شد که به موجب آن منطقه سبز بغداد آدم درد نام گرفت.

310310