نامینده مجلس: یک دیچتر هنجارشکین مردا; دغدغۀ ساروصدا ندارد کجاست / ووجود گشت ارشاد، ادعای مردامس آست.


مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد چربی:

هنوز کچیزی ثابت آن را به عنوان خوانده است. هیچ ابزاری برای استفاده از آن استفاده نشده است؟ از قرائن که راز راز و صدقران زمان من کجاست و برای این سوال پاسخ قانونی وجود دارد؟

این اعتقاد به بند است که مخصوص توصیه «اغراق» است که اتاق آن به تصویر کشیده شده است. در ساعت دقیق، حکم ast. قبلا اطلاعات نمایش داده می شود تا زمانی که اطلاعات در تصویر نمایش داده شود، اطلاعات موجود در تصویر در تصویر مانند تصویر نمایش داده می شود.

در اینترنت، باید به یک ابزار ارتباطی هدایت شوید که برنامه های نرم افزاری را در اینترنت ایجاد می کند. بیاض کاشوری تجربیات مختلفی در زمینه های مختلف در زمینه های مختلف دارد. قانون مورد نظر او چیست و مبنای پذیرش نادریم چیست؟ برخی میگویند گشت ارشد بائد منحل شد اصل چنن چیزی شاید نست!

وجود راهنمایی حاملگی که مورد نیاز مردمی است. برخی با برنامه ریژی میخواهند هنگرشکنی کنند آنجا که اسب طبیعی مثل چه مردم را بزدشت جوهیم کرد! کاسانیکا بدحجاب و بیهجاب هستند، جوزو مردم آدی نستند; چون مردم عادی و سرگرام زنجی و مسائل مربوط به خودشان هست کجاست! اشتباه یا توافق

او در برهنگی تعریف مفصلی از دیدگاه های خود دارد. شما کجا هستید؟

شما مگر نماينده فرزند جديد احساس شد؟ نماينده نو زاده خودشن هستند و كاسي حق ندار حرف خودش را در بقيه آن را رنگ مي كند. دارمیان همین یک نواده است، کاسانی دارم، عاشق کودتا و اسلام هستند. شهید حججی هم یک فرزند جدید است. کیسی حق ندارد هنگرشکنی کند و صلح.

نامینده مجلس: یک دیچتر هنجارشکین مردا;  دغدغۀ ساروصدا ندارد کجاست / ووجود گشت ارشاد، ادعای مردامس آست.

بختر بخوانید:

Dor Himma Jay Dunya، Malak Ast Law. حاکمیت قانون کجاست؟ در آخر باید هنگارشکینها استعاره شونده نمیچود که هامینتوری آنها را رها کنیم. حفار کافی است. عاصی حق نرد دیر در مقابل گشت ارشاد یا سیر قانون کارناکشی کند!

حتی در هر جای خالی روبروی یک چک پوشیده، کنشیند؟ قطعا نه ؛ بنابراین اعتقاد به بنده بهجایی دامن دارد، راوی اجتماعی است و را، مردم، جا زدن، و گتوی ارشاد حامیت کنیم.

دغدغه شهید، قانون، قانون، قانون، قانون، قانون چیست. باجایی رایز فرمهای که گل گشت ارشد را نباید زیر سوال بریم!