نتانیاهو در بیمارستان استبه گذرش گروه بلال ملال خبر گذری فارس، بنیامین نتانیاهو، نخستوز و وزیر سابق اسرائیل روز چهارشنبه پس از اعزام به منطقه قفصه سینه از سوی بیمارستان مقدس شیده آست.

حزب yk sekhngvi.

سخنگوی لیکود کجا مدعی نتیجه تست نیرمال بوده ولی یا پارسی های بچتر بر روی یا انجم خواهشید شاد. وزیر سابق نخست رازیم صهیونیستی که تولانترین دوران نخستوزیری را در فلسطین عشقل دشت ریست گروهی به عنوان راستا پارتی ها را بر اد درد.

کجای کلیپ های رسانه ای من است که باعث انتخابات دو ستاره در فلسطین شده است من در چهار کار می کنم از تصمیم آست رز 1 نوامبر برگزار چاود مات و مبهوت شدم. نتانیاهو 72 نتانیاهو به عنوان سال 2009 TA 2021 با مدت 12 ماهه سال پیاپی نخستوزیر رازیم صهیونیسم.

310310