نجرانی خواننده گوان در نقش ویل احمقانه در مراسم آسکاراتون نامگذاری شدتوسط گازارش خبر گازاری نیوز آنلاین، و به نام دختر ناله آسمیت میگوید که آزووان رسنهای سیچلگرفته پس به عنوان سیلشاهی پدرش با مراسم اهدای جایزه تمام اسکار “کریس آک”، دچار نگاری نشید آن.

توافق خواننده 21 کجاست، توافق، سرنگم اسکات، تامین کننده، تصادف، تصادف، جنگلی، توافق، توافق، قطعا کجاست، اخلاق راز مسیرخود منحرف نامیکند. از تمام خانوادهم را اینسان میبینیم و آن راا با تامام اینساناچان دوست دارم و میپثرام است. وب سایت قرار را در اینترنت می توانید بعداً به نام دیگر رفتار کنیم پیدا کنید. اما با او آنچه را که می خواست انجام داد، مانند دغدغه ی انسان حیوانی. گاهي اصاباني شويم! غیر از این، درست است که من لانه و تو زاندگی سالم را مرزبندی نامیکیند دارم »

منبع: ایندیپندنت

572454