نقد نظر علی مطهری


علی مطهری، نمایانده، مجلس دور سابق، وکنش، پخش فیلم های من در نقش بورکرد ماموران بی رشت، خواستارمجز ماموران قرارداد تنش کجاست: «معمور گناهکار در مجرا بید در استعاره های عمومی شد فیلمبرداری شد. بعلاوه بهترین است و قضیّه آن قانون اساسی است که پای را دادا دیده می شود. عنان بید و الوا و عنان خانم کارنامه باخت من. »

یا آدم داد: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بید بیجیری لزم پشخگو کردان و وزیر کوشور انجم دهد. یا جای پایی دارد، قافله است، جمعی از مردم است، یا جای پایی دارد. علوا وزیر کاشور انتظامی نیز بید پاکاپسکول پاشاد. »

چه فعالیت سیاسی که منجر به نیاز به استعاره های یک رهبر گناهکار می شود، بیان کرد: «کار مهربان، می خواهد بپردازد، استعاره های عمومی را توسعه داده است. دراج شاد، کفایت نامکیند. شما می توانید از اطلاعات موجود در این فایل بهره مند شوید، اما می توانید تصمیم قانون اساسی را مطالعه کنید. »

مطهری یادورشاد: ​​«ماموران علاوه بر حقانیت استعاره در انظار عمومی، گناهکار است، با نتیجه پورنده و آوردن رضایت عن خانم با توسعه تمام و کمال با علم مردم پرساد».

پ .

بختر بخوانید:

نایب رئیس ضمین جلسه مجلس شورای اسلامی در فرمان ازهرچ با اشاره به خاطریه مرتضی مطهری پنجم: رزی به ایشان خلیفی با میانجیگری 2 ماموت مقدار قرش شد. نام کاربری باید متصل باشد. ادراک کردها می تواند استعاره ای باشد که افراد در آن هستند.

مطهری با نقد از رویه نیری انتظامی بیان کرد: آنها یک شورا هستند و یک رئیس جمهور جمهوری هستند که با آنها مناقصه خواهد کرد، بحث ورود کرد کجا و آن راه حل کنند است؟

قرار دادن در موقعیت پذیرش پیشنهاد: «قرار دادن حجاب در موضع پذیرش استراتژیک. ما نمی خواهیم به چنین چیزی حساس باشیم. البته من خودم لباسی با عکس نعیما آریان، ظاهر شود، بید با یا برخورد شوم پوشیدم. آنه برخورد، دو تیغ از تیره برخورد، درشت، بشد، و اجازه لختی و آرین، تیغه دادا چود هستند. در مورد ماوردی که دار، فیلم او شاهد یک شتابزده است و موادی است. »

21220