نماينده رهبري دريدار خانواده شهدا و جنابازان اهل سنت حوادث اخير زاهدان: ترك افعال و ترك فعل خود قانون اساسي رهبري راسيدجي ميشد + مخالف آن.


حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری شمگاه دوشان در دیدار با خانواده شهدای مردم آخرین حوادث زاهد نمایش دشت: هدف نمایش مهم ترین کودتای اسلامی در سیستان و بلوچستان و امدهم.
و بیانیه پاسخ: مردم سیستان و بلوچستان مردمی با وفا، مومن، مهربان و دوستدار نظام و کودتای این عزیز دشتند زندگی خداشن را میکردند و گل برخی ازراد آرامش عنان را بر همند.

نماینده رهبر اکثر کودتای اسلامی و رئیس مجلس شورای سیاست اسلامی جمعه دیگر: حادثه زاهدان بین مرفتند و خانواده هایشان داغدار به همین دلیل در ماشین سخت نیستند.
و آدم داد: برخی از آن اعضای فعال خانواده و برخی منشی خانوار بودند، مانند واقعه جان خودشان که پدر پدرش بود.
اجت اسلام مسلمین بر بزرگ ترین جلوه دشت: به فضل الهی عزیزان که در آن حوادث بیش از پیش سنگینی میهمانان مقدسین به رحمت خدا به رحمت خدا.
در پاسخ به بیانیه: کجایند عزیزان در میهمان نوازی و رحمت خدا و هستان و حضرت حق از عنان در محضر شریف ترین مردم و احوال عنان که درجات بسیار دارد از کجا. در مناطق همجوار، پردگارشان است.

سمت بختگان وقایع زاهدان شهید محترم شادند را می دانیم

نماينده رهبر نظام كودتاي اسلامي و رئيس شوراي سياسي ائمه جمعه هديه: حاشيه حوادث اخير در رژيم اسلامي فرهان و پاشا عنايت رهبر نظام از كودتا نام عنان در فهرست تصميم نمودار .
وی در پاسخ اظهار داشت: به یادش که عزیزانش آدرس برادر همسرش را دارند با او همخوابی کردند و نمی خواهند بدانند موضوع پیام رنگش خانوده چیست.
ججت اسلام مسلمانان به بزرگترین بیانیه پاسخ: فرزندانی به عنوان شهید بقی ماندند در لطف الله و جزو خانواده شهید هوستان و به دستور رژیم سرپرستی خواهان گرفت.
ویان کرد: ارائه در اینترنت در یک بازار تجاری برای تامین امنیت و امنیت من از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جبران شاد و ترتیب کودتای مرد خانواده در ش.
نمايندا رهبر اسلامي ترين كودتا و رئيس مجلس شوراي سياست اسلامي هديه جمعه: در نتيجه حوادث روس ها تحت نفوذ شبكه هاي آنها تصميم به توقف آنها گرفته شد.
و ما پاسخ را تأیید می کنیم: استکبار بیگانه و پنهان کاری افراد تأثیرگذار، از جمله علت اصلی این حوادث و در بحبوحه این حملات، حضور پدین و فرزندان که مربوط به برادرانش و زمان او نیست.

حجت الاسلام والمسلمین حاجی علی اکبری ازهر دشت: کسانی که در حوادث کوتهی و تقسیری دشتند بر اساس قانون اساسی راهبر اکثر کودتای بهنان راصدقی میشد.

و پاسخ به این جمله: به خاطر این جریان های بدخیم دیده نمی شوند و خط خودشان خیلی بالاست ممنون.

به نام ایران حجاج اسلام و مسلمین محمد جواد حاج علی اکبری که به قدرت رسیده یکی از اعضای مهم ترین انقلاب اسلامی در ایالت کردستان و بلوچستان است.

حاج علی اکبری برای حل مشکلات سیستان و بلوچستان در بازرگند و گروه های مختلف آن در کشور بغداد تصمیمی پرمخاطب برای کودتا کرد.

عبدالحمید اسماعیل زهی روبروی مسجد مکیان یخشنبه در درس حجاج علی اکبری نماینده رهبر انقلاب بهستان و بلوچستان در ددار کرد.

نماينده رهبري دريدار خانواده شهدا و جنابازان اهل سنت حوادث اخير زاهدان: ترك افعال و ترك فعل خود قانون اساسي رهبري راسيدجي ميشد + مخالف آن.نماينده رهبري دريدار خانواده شهدا و جنابازان اهل سنت حوادث اخير زاهدان: ترك افعال و ترك فعل خود قانون اساسي رهبري راسيدجي ميشد + مخالف آن.نماينده رهبري دريدار خانواده شهدا و جنابازان اهل سنت حوادث اخير زاهدان: ترك افعال و ترك فعل خود قانون اساسي رهبري راسيدجي ميشد + مخالف آن.نماينده رهبري دريدار خانواده شهدا و جنابازان اهل سنت حوادث اخير زاهدان: ترك افعال و ترك فعل خود قانون اساسي رهبري راسيدجي ميشد + مخالف آن.نماينده رهبري دريدار خانواده شهدا و جنابازان اهل سنت حوادث اخير زاهدان: ترك افعال و ترك فعل خود قانون اساسي رهبري راسيدجي ميشد + مخالف آن.نماينده رهبري دريدار خانواده شهدا و جنابازان اهل سنت حوادث اخير زاهدان: ترك افعال و ترك فعل خود قانون اساسي رهبري راسيدجي ميشد + مخالف آن.نماينده رهبري دريدار خانواده شهدا و جنابازان اهل سنت حوادث اخير زاهدان: ترك افعال و ترك فعل خود قانون اساسي رهبري راسيدجي ميشد + مخالف آن.نماينده رهبري دريدار خانواده شهدا و جنابازان اهل سنت حوادث اخير زاهدان: ترك افعال و ترك فعل خود قانون اساسي رهبري راسيدجي ميشد + مخالف آن.نماينده رهبري دريدار خانواده شهدا و جنابازان اهل سنت حوادث اخير زاهدان: ترك افعال و ترك فعل خود قانون اساسي رهبري راسيدجي ميشد + مخالف آن.نماينده رهبري دريدار خانواده شهدا و جنابازان اهل سنت حوادث اخير زاهدان: ترك افعال و ترك فعل خود قانون اساسي رهبري راسيدجي ميشد + مخالف آن.

بشتر بخوانید: