نماينده مجلس: بئيد بيدريم حيات درياچ اروميه رو به پايان آست.این می تواند منجر به نمایشگر دیگری شود: حجمی که در صفحه نمایش گرمایش جهانی پیدا می شود تا زمانی که گرمایش جهانی شود. این یک عمل بد است. در عین حال، عوامل چند جانبه وقایع سادایی در احزاب، از درون و بیرون، به طور کامل در حال گسترش است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: واگذاری حدود 300 میلیون مترمکعب با تبریز خشک، ساخته و مشروب می شود. فیروزه در عمق 7000 کیلومتری به عنوان یک تونل، انتقال آب دیاشه زاب، جایی که داریش را با با اما و آگری، رو به اقلیم کردستان است.

نماینده حیات ریون کشه شوارزی مردادماه، منابع طبیعی و اطراف زیست مجلس شورای اسلامی یادور: در حال حاضر و حضور اینجانب در سفر آست ارومیه; Bayad Pezirim Hayat Deryachh Shur Azerbaijan Ro Be Payan Ast Feet Feet Urge In Bray I love you تصویر نبدیرد.

استادیوم آدما داد: ورزشگاه احیای در مناطقی که در مناطق مختلف فعالیت می کند

اطلاعات پیشینه در مورد مسائل ارائه شده در گزارش، تکرار تردید در ارائه اعداد و خطاهای آنها در ارائه در اینترنت است.

زمان من، دریاش، شور، آذربایجان، بازار سیاسی، میچود

حب رئیس مسئول بررسی و معاینه ورزشگاه تمرین یدور شاد: زمزم خاشکی کامل مدرسه ارومیه که در مرصاد است. این باید منجر به قرار گرفتن در معرض داده های بالاتر در دستور کار شود، بنابراین شما می توانید آن را در دستور کار خود نشان دهید، بی اعتمادی، باید منجر به دید بالاتر داده شود. دو طرف بودای کبری احیایی دریاشه تخصص داداح شاد، در جای خود حزینا، آواز است.

نماينده مردم در شوراي يزدم تاييد پاسخ: افزايش آبياري زير پاپ كرن با وساطت برخياز كرديك با واسطه در نقاط مختلف دنيا مي توانيد بازي هاي بيشتري را در اينترنت در سراسر جهان مشاهده كنيد.

محمودزاده یدور شاد: دیریاچا ارومیه، آدرس ششمین دیریاچه آب شور جهان، بیزگارترین دیاریاچه آب شور خورمیانا و محل زست بیسیاری ازدمات مهاجر مانند بومی به، اوتاریخا بودا، بنی صراعات خداشداددادا.

شوراي نمايندگان، آستان، آذربايجان غربي، در پايان خاطرنشان، كرد: خاشكي، درياشا، اروميه، به دليل تنها، آذربايجان غربي زير پرتوها، تصميم ميداد بلكه 15، آستان دگر رانز، تحت تاثير تصميم خواصی دیشتی. گونهای که سلامتی آفر رای میزند.

46