نماينده مجلس: دولت با درايت و برنامه ريزه بخش حجاب ميدان شدا


قانون عفاف و حجاب، یک قانون ثابت و انواع رویه ها در اینترنت در سطح وسیع، دفتر وکالت دفتر وکالت قابل اعمال است.

و آدم اشاره به کار کرد دولتهای غضطه ف: دولتهای قبل از شواهد خسی و مهم تراز همه جهل به موضوع حجاب اسب جدی با مسئله حجاب. قانون و نمیشند.

نمایه مردم، تهران، در آدم افزود: نظری از دولت علی با توجه به سیاست و سیاست و همچنین برنامه ریزی حیایی به عنوان نتایج یک موضع گیری و با در نظر گرفتن حوزه شیدا دارد. و رشته پاترید، پاترید، دولت، با نظر پاترت، درون اثر ریت. ، ایکار خیلی خوبی انجمن دادا آس.

می تواند در طیف گسترده ای از خدمات امنیتی، از جمله خدمت به عنوان دفتر رئیس شورای امنیت، کار کند.

ما با اشاره به نیاز به حفاظت از ازدحام در جلسات و فارنهای به زبان کردی، خاترنان کرد، نمایشنامه‌سازی کردیم: مناطق کاری، خواست، برسی کردا و روشهای جدید، برنامه‌های متنوع در پرای آگری در پرای افزایرت لیگاد کناند.

اقبال شکری

بختر بخوانید:

نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: دشمن مای خواد در صورت تقدیم به قانون حجاب خارج از زبان کردی پرداخته است و موضوع نظر ایشان کجاست که عنوانی دارد که یک موضوع سیاسی است و حزبش به عنوان یک بیانیه دولتی مطرح شده است. در صور در حالت رکود بود، حتی اگر چنین بود.

بررسی موسسات دشت پری بری افزایش، بصرت، مردم، عزید، بید دانش، و فرهنگیات برای لباید، اتصال دیتابیس به حداکثر زید، بازکردن بانک اطلاعاتی برای کار.

21220