هاوشناسی زنگهای خطر را بهصدا داراورد: هشدر زرشکی بری تلفات گستردهبه گذرش خبرگزاری خبران آنلاین، سازمان هواشناسی با صدر هشیدر قرمز مایل به قرمز تا زمانی که تداوم داشته باشد، پراکنده و تنگ‌کننده فعالیت‌های فصلی، فصلی، مواج و شدید باران باشد، در ساعات ظهر، رعد و برق، ساعات آماده‌باش شدید خواهد بود.

خطرات روز شنبه (8 مردادماه) در نیمه، شرق خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، حرمحال و بختیاری، جنوب یزد، فارس، بوشهر، کرمان، شمال غرب و هرمونزان و جنوب مرکز سیستان و بلوچستان کجاست (9). روسستان و بلوچستان در جنوب و درر) نیما در شرق خوزستان، نیما در غرب و نیما در جنوب کرمان، مرکز و جنوب سیستان و بلوچستان، در شمال هرمزگان، نیما در غرب و نیما در جنوب کرمان. نیما در جنوب فارس، و نیما در شرق بوشهر و دوشنبه (10 مردادماه) در نیه جنوب جنوبستان و بلوچستان، بوشهر و نیما در خلیج چهارمحال و بختیاری، مرکز غرب و کرمان، انور شرق خوزستان، مندیت. در انتظار Ast.

درست بعد از جایی که سیلاب رخ داد، ظلم رودخانها، آبگرافت گاسترده، خانه های آبگرافت در مناطق، ناظر در تیر، امکان خرابکاری در بن بست، بن بست، بندر، فرودگاه بهارت.

سوهمان هاواشناسی پرای کاهش آسبهای پوسیبی آمادهباش کالج دستانهای امدادی و آگری مناند فرمانداریها، شاهداریها، راهداری، نرو وزارت، وزارت جهاد کیزی و گیخات مقفده نیدهاغری، نیدهری. بازگشایی منازل پلها و پاکسی آبروهایی را رنگ آمیزی می کند، از افزایش فرکانس در اثر فشار زیاد جلوگیری می کند و در مجموعه اوری، سیال و تجهیزات حاشیه رودها جمع آوری می کند، از تکان های مناطق حدثخیز، غیر گابگی جلوگیری می کنیم.

هشدار انگشتر زرشکی پشته هشدار سطح پالاترین در سطح یاشبینی میشد که ییک پیدهی خسارتاهای و سی دنبال دشت بشید. به عنوان انرو سازمان هواشاناسی صدور هشدار قرموز با دستگاههای رسانه های مختلف میکند که اثر شانده و من اقدماتی رای کهش خسارات وقوع پدیده های جوی انگام داد.

بختر بخوانید:

امامزاده شمر جانبختان مهر دیوید توسط 22 نفر رشید; جیسو آدم درد

کارساز اصلی سیلاب امامزاده دیوید

23323114