هشادر گدی قائم مقام هاماننگ کننده


دستیار همنگکاناندا نروی زمینی سپاه پاسداران gif: تغییر نامش به ماشین مهم; کوشور آزربایجان در دینبال است، من می خواهم رشید و قره باغ آزاد شاد را ببینم و تبرک گفتیم نیست، اما امروز آگر، آگر، بخواه، تازی، تصویر گُرد و مرزایی، چه تغییر کرده، کندین، هزار، صالح، اتصال ایران، ایران، بها. یواخیم کرد.

سردار علی اکبر پورجمشیدیان امروز در سخنانی پش به عنوان خطبه نماز عبادی و سیاستمدار گمای تبریز، حضور پشکریشیزیان در بازار، نماد رازنی، نمایش درشت: خانه کردم، آذربایجان، کرندند.

وی، بیانی از انکه، تاریخ آذربایجان، تاریخ مهمی به نظر مردم است، اعلام کرد: گوانان، تاریخ کناند مطالعه; زیره، تاریخ چند، سالکشور کاشور، بسیار مهم، بوده و درشای بزرگ را میداد. تاریخ حکومت صفوی نسبت به آن در شکیلگیری، جینگ چالدران را، قرائت کنیید و بابینید هزاران، خوان جان خود را از خاطر سرزمین فدا کرندند.

پورغمسیدیان آدما داد: بررسی تاریخ نیشان خواهش داد که چه چه کسانی دوست و چه کسانی دشمن بودند و چه جنایثایی بی مردمیف انجم گرفت است.

دستیار هاماننگ کننده، نروی زمینی، سپاه پاسداران، اتان دشت: گوانان چانگ، اول ایران و روس و سلطنت او، بررسی گلستان را با دقت بر کنند. جینگهای عباس میرزایی قاجار خوان کنید نواحی بری اینکه برای کاشور و مرزهایمان چاه تسمیمی باگیریم بسیار احمت درد.

تاریخ هستند.

پورجمشیدیان افزود: دری جینگهای دوران قاجار و قبل و بعد از عن بخشای زیادی از کاشورمان جدا شهند.

هاشادر گدی، همکار هاماننگ کننده، نروی زمینی، سپاه به، جمهوری آذربایجان / برخورد کتیگانه مکنم

حاوی کتیبه های روحانیون، بازرگان و آلما در آذربایجان و شیلگیری انگلب، نشان کرد و هدیه است: این حماس، بازرگی، هستند، آغار، جوان، فراموش، کند، مشکل دار و حتی گمراهی روبهروخواند شاد است. .

هماننگکننده نیرو زمینی سپاه پاسداران در آدم کتیبه آذربایجان در دفاع مقدس را منبع رجوع به تصمیم داد و هدیه: بیش آیس 10 هزار شهید از آذربایجان آست پلان; نبید فراموش شونده زیرا کجاست، جایی که او به عنوان فرزند جدید روبرو یواخیم شاد به تصویر کشیده شد.

هپاد پیشرفت و انتحاری شنسای و رزمی در منور ارس

ما از آن به عنوان راشایق هفتهای نیروهای زمینی در منطقه ارس فیت یاد می کنیم: خدمت و مجهز.

پورجمشیدیان گوت: پاپد پاپیسرسه و بمب گذار انتحاری شنسای و رزمی انواع اسلحه و تجهیزات مشک و ماشین آلات زرحی و رزمی در یک جمله کجاست رزمیش بود که به نمایش گشته شادی.

و پاکی اینکه ماروز متکی را در شرایط هی بومی و قابلیت دخلی و گوانان کاشورمن در صورت دفاع در قضیه کوشور هستم، قدرت و در منطقه حساس قفقاز و همراهان راد آرسام و استاین.

معاوون عبارتند از سیثنگکناندا، فاخر، فاخر، فقیم: فاضم، فضه، فقم. غلاف سنگی با سممت مرز حرکات کرد کجاست و توسط مردم روبرو شاد دریافت می شود.

آنجا براز خرسندی است وقتی مردم در منطقه گسفند قربانی کردا شیرینی پخش ماکارانند و مردم شریف مرزنشین هستم کجاست.

پورجمشیدیان خاطرشان کرد: عملیات هلی برن عالی بزرگی با میانجیگری یکی از پاسداران هوانیروز.

و پرچمهای پیام عین رزمایش خطاب با دوستان و دشمن کشور داده شد: پیام عین رزمایش منسوب دوستان و کوشاری همسایه پیام دوستی و همکاری و صلح و منسوب به دشمن مک در بخش در کشوریهم. ابزارساز آنلاین با جعبه ابزار آنلاین.

پورجمشیدیان آدم داد: کاشورهای همسایه مدعی شد کردند که حضور سیونیستا توحامی است که ایران خانه و چه میگوئیم که توهم زیررائالیسم دشتهایی دارد.

فایز برای چه میخواهد و پل زدن به خط زرشکی فت:امروز به قول اختر دادیم حضور نایروهای مسلحی است که منطقه مرزنچین حکی آذین را به کجا مهم است.

همکاران هنگ کاناندا نزدیک: مردم، کوشاری، آذربایجان و ارمنستان

و یک اعلامیه کردی: تغییر نام او به یک ماشین مهم. آشور آذربایجان دینبال است، انشه، دوست دارم به راسید و قره باغ، آزاد شاد و چه هستند تبریز گفتیم، اما امروز آگر، بخواهد تزاریرد و مرزای، چه تغییر کند، کندین هزاراله، پیوند ایران به هوبارد خوائم.

بختر بخوانید:

212174