هشتر نارنگی هاوشناسی در شمال تهران و شهرهایسرزمین اصلی پرچم های سازمان هواشناسی، دیر پی پی کهش، نمد، خون و بد آب و هوا در آستانه های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، سطح زنجان، درستان، خراسان شمالی که سطح آن بلند است.

بر این اساس باید دید ایشان دشت بشند.

بار آساس دیگران دادهای هواشاناسی پری در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، ارتفاعات در استانهای، البرز، دهران و چانیین، کوشود.

بختر بخوانید:

کامپیوتر و تبلت

47236