هشدار 78 میلیارد ریالی در پایه های صنعت پخش برق بسطامبهه گازارش خبر گازری خبران آنلاین استان سمنان سید حمیدرضا موسوی gif: دارای چشم انداز بیمه لایتنینگ با اشتراک بالا، رعد و برق جدید پر اشتراک، پینگ هزاری 850 متر، توری پاپ کورن متوسط ​​و پاپ کورن ضعیف، رویدادها و بری اتقایی پایداری، راس خطوط رعد و برق 118 خط صاحبی زاری.

بیانیه پاسخ: 12 استگاه توزیع کننده صاعقه با ظرفیت 840 کیلووات و منبع برق مشترک راه اندازی کنید.

سیم نمایش: سیم کشی: پیشگیری از دزدیده شده، آسیب انرژی الکتریکی، آغاس امسال AZ، 33 متر، شبکه سامی، کلید کابل سوئیچ کابل.

موسوی گفت: تعمیر توری پاپ کورن متوسط ​​و گلاب، رستای گیلان با مقدار ماست و 500 متر، بهزازی سه زار و 500 متر، بهزازی هزار متر شبکه سمی خیابان هزاری فرهنگ، شهید رضا چوپان مهدیه، تاثیر راد مهدی. آدرس پاستید .

ما اوزود: بهینه سازی شبکه روستاهای ده خیر، گنده پلی، چهارباغ و گرجی، رویدادهای شبکه و بناهای تاریخی در منطقه عمومی کلاث، شبکه، گالری عکس ماه امسال آس.