همزمان با روز پزشک “مدافعان سلامت” مهمان شبکه سلامت سیما خواهان بودبه گذرش خبرگزاری خبرآنلاین در رز پزشک شبکه سلامت سیما مهمانان سلامت هواد خواد بود.

بخش صبحگاهی

ساعت 10:30 دکتر لری ور مدیر دفاتر مجمع عمومی و آموربین سامانه

ساعت 11:30 آقایی دکتر مهاجر تهرانی بالاتر از تخصص غدد

ساعت 13:30 دکتر آقایی طبائیان مشاورم آموزچی از بهدشت بازدید کردند.

بخش عصرگاهی

ساعت 14:30 آقای معین دورمان از بهدشتی بازدید کرد

15:30 دکتر معدلویان نظام پزشکی تهران بزرگ

16:30 کمیسیون دکتر میرمحمدی نایب رئیس شورای بهداشت

5757