هود بزنید اولین ابر بانک در افتتاحیه شادا + تصاویر


روزنامه کیهان، شانزده بهمن 1351، صفحه نوزاد و بهترین نوشت:

« کامپیوتر خودکار اولین باغ راه اندازی شده توسط کار کرد. آقایی “راد لون” آموزش موسسه “باروس” کارت پرداخت نقدی خود رادار فروشگاه ویژه پژه اتوماتیک کامپیوتر تصمیم گیری اردیبهشت 10 ثانیه بعد، پول نقد تامین کننده نیاز حالت اتوماتیک در انتخاب آقایی “” تصمیم خواهید گروت.

اولین خودپرداز ایران

کجا برعکس با امداد امروز در مراسم کامپیوتر آغاز کارولین باغ اتوماتیک در بانک مرکزی بیمه بازرگانان گروه شاده آست.

کمپیوتریک اتوماتیک اولین باغ

باجه اتومات بانک بیمه بازرگانان، اولین حساب دستگاه کامپیوتری استکرد در موتور (صفحه ی ۲۰) آغاز می‌کند و با شروع برداشت از دستگاه، همه دارندگان هریکریکریکریکریکریک، اعتباری من معتبره، اعتباری استن کارت اعتباری نقدی از باجه‌های کامپیوتری استفاده می‌کنند. شبانه رز و 7 رز هفتا، پل نقد مورید نیاز خود را در 13 ژانویه در در.

اولین خودپرداز ایران


گزارش درام اولین به ابربانک رادر ایران دیده بان:

اولین خودپرداز ایران

بختر بخوانید:

217 464