هیستامین و نقش جدیدی که فدراسیون اروپا را در برابر اقدامات سختگیرانه روسیه منع می کند. هدف شما چیست؟فدرالیسم جدید اروپایی، ترین هشتمین، نقش منع آن از روسیه، رادار، و کراین، با مهارت آستان عشقعلی، اوکراین، توسکو، با خاک روسی، آثار مایکیند.

در حالی که تمام مناطق آن شبه جزیره کریمه، اوکراین، را، با دنبال برگیزاری یاره، کریمه، خارک، کاردیک، کاریه، کاریه، خاره، خاره، کاریه است.

در یک اقتصاد شکننده

ارچوب هشتامین، پسیتا، تحریم، منطقه فدرال، اروپا، در روسیه، از دسامبر 2022، انتقال نفت خام روسیه به کروهی، سوم به جاده دریا، خدمات فنی و بیمه مالی، جایی که خودرو ممنوع است، خواد بود. همچانین از فاوریه 2023 تمام فروده نفتی روسیه به عنوان ثالث و نظر ایشان به خدمات فوق حرام است خواهش بود.

بر اساس ممنوعیت آن و محدودیت های جدید، سلامت من با “وضعیت خود را ارزیابی کردم” از نظر انتقال محصولات نفتین نفت و روسیه، کارهای نیروهای سفت کننده مشخص شده است. رونق، ویروس، اینتیسار، فرورشد، بری ترانزیشن خدمات نظرات مختلف خاواحد شد.

ممنوعیت جدید واردات کالاها شامل فولاد، فلزات سنگا و گرانابا، پلاستیک، منسوجات، اهرام، سرامیک و سیگار برگ از روسیه به عنوان عضو اتحادیه اروپا آروبا، راهگر.

محدودیت های این صادرات به علی میسکو، بخش، صدریه، جامیه، جامیه، توتال فیشینگ، توتال، صنعتی، فنوری »است.

پایه کارخانه جدید، ممنوعیت فدرال اروپا، اثاثیه و بیمه تجهیزات و قطعات من که به نظر روسی هستند ممنوع است. میهمانیت فوروش “مواد شیمیایی، قلم های مورد استفاده در بخش هوانورد و قطعات الکترونیکی خاص” با شکنندگی دفاعی، شکنندگی ابزار خود را به نمایش می گذارد، درخشش جدید مشکو گنجنده.

منطقه فدرال با گستارچ تحریم آروبا روسیه نامیندگان بخش دفاع روسیه افراد مرتبط با گسترش «اتیلات نادرست» دربارا گنگ اوکراین و همچنین افراد و نوازندگان در مناطق یا مناطق برگزاری همپرسی الحقین برخی.

هشتمین بساز، بستاح تحریمی، فدرالیسم، اروپا، روسیه، فردی، کاه تحریم، آنجا که فدرال است، علی، میسکورا، وتو کنند، یا رُند دُر زادن، آن را تاشیل کنند، نهی از خوانند شاد.

پستا نیو تحریر های فدرال آروبا همچانین خدمات پیوند خورده چگونه پولهای ارژایی به شهروندان و محافل روسی بدون راهنمایی اندرها را ممنوع می کند.

خدمات من مانند معماران، مهندسان و مردم است.

در سایر مناطق، خدمات اداری در مناطق باز، مشاوره، مشاوره حقوقی، معماری و مشاوره حقوقی، دفاتر، دفاتر، مناطق، مناطق، مناطق محدود، بازسازی شده است.

هشتمین تحریمی فدرالیسم آروبا علی روسیا همچنین پیروان کجاست فدراسیون راز پتراش پستهای در سازمانهای تحت مالکی یا کنترل دولت روسیه مانع کردهای است.

اتحاد آن با اروپا تائیدی بر ممنوعیت حرام علی با نفوذ خواد بود، ورود کردها به عنوان ممنوعیت صادرات روسیه و محصولاتی مانند برنج روسی با کوثری سوم، نفوذ … نخواد غدشت.

4949