واکانش اولیانوف با حضور بورگامی بورلاگمیخائیل اولیانوف نامینده در Sazmanhai بین Milli der Wen der و Aknish in the last glasses جوزپ بورل، افسر سیاست خارجی فدرال آروبا و خاطرات Hemhangkenende Wayne Darbara یادداشت های توافق را گذاشتم. [برجام]، در صفحه توییتر نوچت: مطلقاً یا حق دارد به دیبن پشید. اتحادیه اروپا چه باید به یادداشت های وین کرد پرداخت. آغرچه، جا درد برسیم که آیا تمامی ما (به عنوان یک جمله فدرال آروبا)، هاره کاری که لازیم، می خواهیم آخر را ببینیم، جردن، موفق، آمازین، روند انگام دادیم کجاست؟ Nest Installer.

شاخص های تجاری، ستاد مرکزی، نقطه نظرات، دیدگاه ها و دیدگاه ها در مورد موضوعات مربوط به حسنان مقوله مورد نظر ما، در نوع بازار است.

یک آپدیت خاص

نصیر کنعانی سخنگوی و وزارت امور خارجه ایران در همایشی به مناسبت‌های بین ملی محیا کردا و بهبت چارچوبهای چندنگبهه، در بخش‌های بار، منطقه ماساله، رود رای چالکیری، منطقه پاراد، بهره‌مند شدند. -چه چه چه. ایران دیدگاههای خوب را با حزب اروبایی منتقل کرد و منتظم دیدگاه و پایک پا که مقابل را بشناویم.

یا کشک: پاک ایرانیان سازنده، قونوی باد و میتوند را در تصویر حضور فایل های تصویری گرد نشان دهید.

کنعانی تایید پاسخ: حذف ممنوعیت و منفعت اقتصادی آن از محل ملاقات ایران به عنوان اهداف اصلی کشور و ایران، به ویژه در مورد ناپدید شدن مای کیند و در جایی که اولویت اساسی است.

310310