واکنش بازیکن استقلال با نشان هواداران; گل مزدیم باگرت بودیم؟نوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; آی پاد همانطور که هواداران مایکانم کی استقلال را 90 دقیقه تعلیق کارند و آگار نارهت شادند حق دارند. پکان یک اسب دفاعی بود بازی کرد اما استقلال سایتشان بالاست زیادی دشت چون منفعت ناکاردم است. اینجا زمان میگدارد است.

وی دربارا اینکه امتیازات آغاز باب در بری ابیها به عنوان دست میرود، اعلام کردی: امتیازات آغاز فصل با سیار مهم آست، مانند ویرگول زیاد باشو، جدول نادریم و کاما کجاست. سه امتیاز ast. ناپدید شدن خود را کردیم و نبودن هفتاحی گدزه خیلی باتر شادیم. در میان گرمی که امتیازات را جبران کنیم کجاست.

استقلال بعد از مسابقه گیف شاما پکان هفتهای گدزه را با تیم آنجا که هفتا با کنید مقایسه می شود. به نظر من تیم در مقابل آنچه تحت اللفظی است کجاست؟ محل گلزنی و کرهای تراکیبی زیاد دشتیم ولی توبها ورد دروازه نشدند.

هاوبک ابیها با تابلویی با شعار “بیگیر” هوآداران استقلال علی بازیکنان تیم خاطرنشان کجاست: آغریک تاپ و دروازه میشد؟ استقلال تمی بزرگ آست و انتظارات هواداران از تمی کی بدون شکت قهرمان، زیاد است.

256251