ورزش | چگونه می دانید مکمل غذایی که مصرف می کنید سالم است؟


چنین در این مقاله الخخوانید

برخی از انتقادات را مورد مکمل تصور در مورد.

برای مثال آیا مکمل های غذایی بی خطرند؟ آیا تحت آزمایش و فیلتر کردن قرار می گیرید؟ آیا واقعاً به خوبی عمل می کنید؟ این مطلب مجله علم به شما چه استانداردهایی حفظ سلامتی شما اعمال شده است.

آیا مکمل غذا دارای مقررات تهیه و مصرف هستند؟

خلاف شایعه های موجود ، مکمل های دارای مقررات تهیه محصول. (DSHEA).

(FDA). ساخت خوب (FDA) به نام (GMP) از تولیدکنندگان تجهیزات استرلیزه و را در آزمایش و آزمایشات بر روی نطمین استفاده کنید.

و داروهای بدون نسخه قبل از فروش به ارائه باید مطالعات بیشتر قرار داده شود. معیارهای قانع کننده می توانند مبنی بر سالم بودن هر محصولی که استفاده می کنند وجود داشته باشد. این

چگونه بفهمیم که مکمل تغذیه سلامتممان را به خطر نمی اندازم؟

مکمل FDA. به

مبنی بر بودن به میزان.

آیا ادعاهای نوشته شده بر روی برچسبهای مکمل غذایی قانونی آیا؟

(DSHEA) تولید و توزیع کنندگان مکمل های غذایی درصورتی واردات سازندگان فاسد برچسب جعلی. ارائه دهندگان و توزیع کنندگان از اینکه قفسه های مغازه می شوند در مقدار ارزش و ادعاهای نوشته شده بر روی برچسب مسئول.

یرچسب مواد غذایی

باید از شواهد علمی قابل استناد تا ادعاهای مبنی بر سالم بودن مفید بودن محصول صحیح باشد ، نه گمراه. DSHEA FDA. غذایی که دارای برچسب هستند ، ادعا در مداوا ، کاهش ، آسیب و بیماری بیماری.

(FTC). FDA FTC.

چه استانداردهایی برای کنترل کیفیت محصول در نظر گرفته شده است؟

(GMP) ، قبیل (USP). این کتاب عبارت از لیست کاملی از داروهای موجود در بازار مشتمل بر اطلاعات دارویی موارد عوارض جانبی ، روش داروها مواد اولیه ، روش آنالیز اولیه و جانبی بر روشهای فیزیکی و شیمیایی کاملاً متضاد است.

استانداردهایی که در صنایع و غذاها قرار گرفته اند در این کتب مرجع موجود است. (NSF) (IFC) بررسی از (از نظر مواد فاسد). دو آزمایش آخر از مواد بکار غذا دریافت کنید که هست که روی بسته بندی نوشته شده است یا. دو آزمایش IFN و USP همچنین مواد فاسد را شناسایی و رد کردند و تاریخ انقضای محصولات را برای خارج کردن آن ها ردن آن
مغازه های اعلام می کنند.

آخر باید بگوییم که وجود نظریتی برای مکمل های غذایی ایجاد شده است که باید از کنجکاو و گیرنده استفاده کنید. شما در بازار به مکمل غذا مورد نیاز برخی از مواد سازنده را نظرتان. واقع یک مصرف کننده مصرف کننده محتاط و سالم.

: elmevarzesh.com