وضعیت هوا و علم نسبت به آرام در هرمزگانبه گزارش خبر آنلاین، بخش کارشناس همه هواشناسی هرمزگان گفت: آستانه آسمان در ساعات بعد از ظهر در مناطق دریا و جزایر خلیج فارس در باد و باد افزایش در اواسط ظهر صاف بود.

منبع تغذیه CC رضایت بخش، از مشاهده فشار خون از 1 تا 2 درجه، در اکثر نقاط منبع انتظار.

در جهت نمایش: در شرایط آب و هوایی و باید بدانید که جهت حرکت به سمت شمال غربی به دلیل امواج خلیج فارس و غرب آستان خواهان است.

46