وظیفه بایدن بدون هیچ گونه شغل ، معضلی را برای خانه های سالمندان ایجاد می کند