وعده استاندارد یزد به نظر کهش، سهام جردن شکسته شد، در عرضه کامل مسکنتوسط گازارش خبر گازاری خبران آنلاین از یزد، مهران فاطمی در آغاز عملیات آگری 31 دسامبر 2019 ارائه نهضت ملکان که در حضور وزیر راه و یازیزی برگزار شد، مورد اشاره ایشان نگاه ویژه آستانه، مورخ 17 اسفند، 2019 نام کرندند همانطور که مشخص است 86 هزاره و 155 نفر دارای شرایط اولیه شناخته شادند هستند.

ما اوزود: کجاست سرشماری 42 هزار 875 متدی دکتر غریان پالایش این عکس انجم شدت حمایت از نهایی شادند.

معيار يزد با ارجاع به آن آغاز سخت بيشاز 6 هزار مسكن دور قضاا آدم داد: در مورد حال سرشماری كليه اصحاب دعوا 36 هزار و 219 نفرستكه امروز تشريفات 31 هزار و 1 كاز مزار در. ممکن است. سفت کنید

مهران فاطمی خاطرشان، کرد: مانند 31 هزار 980 یک; 2500 یک خوابگاه کارگری، 000 یک خوابگاه محروم، 000 یک خوابگاه روستایی، 000 یک ولائی و مابقی آپارتمان.

و پدربزرگم تصمیم گرفت از اطلاعات موجود در اینترنت استفاده کند. خفه کردن

افزایش تعداد جاده هایی که در جهات مختلف پرتاب می شوند، 30 جاده را در خارج از دفتر باز تشکیل می دهند.

استان یزد همشانین نوید پگیری آگری مبتکر جای تاتر زمین را داد.

46