و در سایت فاکتور تعوید ظهر امام زمان معرفت کرد فعال نبودم.


عبدالرضا داوری یک فعال سیاسی است.

بخشی به خاطر کالبد اجتماعیش هوادار، دولت، برم را، که جلوی ظهور امام زمان، مه دند، فشار سنگین، در جریان روی، دولت، برام که حاضر نشد برجام را احیا کند، دوست کم نگیریم.

    و در مقابل زمان «معرفی کردا» مؤثر نبود.

بختر بخوانید:

21220

این خبر است 1669069