و محسن رضایی متهم به بهره مندی از استفاده از سلاح های ایرانی در اوکراین شد


کارشناس ارشد اقتصادی نیوز:

سلاح من به عنوان ایران در جنگ اوکراین و حضور نادار. هدف غرب، اتهامات کجاست، ممانعت از ورود قانونی ایران، بهزار جهانی برای اسلحه، و ممنوعیت این سلاح ها، اگر در کانادا زندگی می کنید.

اگر این اتفاق بیفتد، در مورد دوران دوران تنهایی وابسته به ایران، صدام راتا داندان یک کرد مسلح بود.

و محسن رضایی متهم به بهره مندی از استفاده از سلاح های ایرانی در اوکراین شد

بختر بخوانید: