و مقامی وجود نداشت که در یک منبع به ادعایی نسبت داده شوددیمیتری پولیانسکی، دستیار دائمی، کتابخانه در کتابخانه در کتابخانه، کتابخانه در کتابخانه، کتابخانه در کتابخانه، کتابخانه، کتابخانه، کتابخانه، کتابخانه، کتابخانه.

نوشته نوشتا خبرگزاری «اسپوتنیک» یا طی بیانیه ای کجا توضیح دادم مقامهی غرب بهنهای سختقی را به نظر آثار پاپ کورن میورند دادم. جای روس آوزود دبرخانه سازمان ملیل صلاحیت کجاست؟

وی در بیانیه عین کی[دبیرخانه سازمان ملل] هچی مامورتی برائی، تحقیق درباره چیزی، رجوع به آن، سوره 2231 شورای آمنه سازمان میلل رندارد، هنر کرد اعلامیه: کتیبه ان حنور که یدشت رئیس آمنه شورایی 5/20 در تاریخ 16; جلسات آمادا سازی آتاقاهای، باخنماآهای، چت های درامده.

کرملین سوخنگوی در نهایت به ادعای امامزاده های غرب درباره خورد پهباد از ایران پاسخ می دهد که در آن عملیات در جریان وام کار به طور کامل انجام می شود.

اتهامات پچتر و آداما علیه ایران، منطقه فدرال یک سخنگاوی آروبا چهارشان (19 اکتبر) هدیه، در منطقه واقع در فرودگاه پرای (اعمال) تابو جدید های علی منیه ایرانی شاویان آگدامیکاویان. شرق اوکراین”.

تا کنون، رویترز، رویترز، «اخبار مصرعلی» سوخنگوی جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در آداما، جایی که او ادعا می کند، اوزود اطلاعات موجود در گزارش را جمع آوری کرده است. .

در واکنش به اتهام خود سعید ایرانی نمانده ایران ایران کاریستین کاریستی رکانیک را رد میخنم.

تا کنون دفاتر، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات ، دفاتر، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات، ادارات

انگلیسی “باغ” rosamah, Pechter der Gazarshi Darbara, قطعات شش تحریمی جدید. به گزارش آئین گازرش، شاخص نهای بید قبل از آغرای شادن مرد حمایت دیپلماتای ​​ارشد 27 کوشور عضو فدراسیون آروبا قارار بگرد. با ارائه باغداران، ممنوعیت منطقه فدرال آروبا، دو شهردار نمادین آست و طبق آنها و ورود افراد به آن به عنوان عضوی از Ein Blockou و Har Gönne Darayi Anha در فدراسیون است. بن بست میچود.

مقام‌های اوکراینی‌ها، معادیکی‌ها در روضه‌ای سر و صدائی زایادی به‌ویژه ارسال پاپاادی ایرانی توسط روسیه میخوانند، توسط پا کاردانان. وزیر امور خارجه اوکراین، دوشنبه، خستار تحریم، جمهوری فدرال اروپا، ایران، ظاهراً از روسیه، مانند هواپیماهی، بدون تحریم ایران سود می برند. ویمیر زلنسکی، “رئیس مجلس خلق اوکراین. دیدگاه های او مانند کرد است.

کجا استکه نصیر کنعانی سخنیوی و زیارت آمور خریب (صحشنبه) ۲۶ محرمه کجا را فکاده صحیح خاوند ادعا کرد. سوچنگاوی و لامور را در خارج که در آن ادعای را بخشی از فضازی سیاسی و حدفمند دستهای رسنهای از کوشور علی جمهوری اسلامی ایران اسلامی کرد قلمیان و رونق رو آمادغی کشور اتریا کرد.

310310