و گنجعلی بازیکین نفت


رضا دهقانی از سامان نریمان جهان پس گیل داد، شما توسط ترک زی و از بهترین بازیکنان نفت در دیدار با تیم سابش تخت جمشید. یا می خواهید به جایی بروید که می خواهید بروید؟

یک فضای فیگوراتیو است. رضا دهقانی بعد از فوت پرسپولیس خوشحال کجاست؟

معکوس |  جنجال بزرگ پس از حرکت عجیب بازیکین تکذیب شد / پاپا پا کاری با اتهام پس از گل لوکادیا زاده شاد!

یا در اشاره ای به آن: «از اشتیاق خردم و عصبیت خشم. دوست دشتوم گلر ما توپ را بیجرد و گل نشد. نمیخوام عصبی بشی »

یا منبع یک نتیجه را بچرخانید: «هفت گذته ما کامبک زادیم و یینبار، چه کاین! فقط متوانیم بیگیم حیف. من نقدی که سه امتیاز مسجد سلیمان میاند. »

حفبک یاد اورد شاد را تکذیب کرد: «تیم ما روند خوبی دشته و بشید جبران می کانم اطمینان داد. اندازه یک دوجین چقدر است. اما در واقع حق با دردار پاسپولیس است، من نبود را عوض نکردم. »

بختر بخوانید:

251254