پاورقی خبرساز در ویژه نیمکت تیم ملیدراگان باز میگرد باری اردوی تیم ملی برنامه ریزه کانادا.

عمو بازگشت یا به تهران هاشی های تازه ری تیم ملی و یا ایجد کردا، شدت استواری حفار بار چالش برکناری یا براه بیوتد. من در حال حاضر در Nest هستم. تکالیف بزرگ در چهارچوب وضعیت کنونی رقابت ایران، یعنی برگزار، نامیشد، تا اسکوچیچ، از نزدیک، آن را زائر نظر بگرد.

پیش بنی، میچود، اسکوچی، تنها چند، رز پیش، به عنوان آغاز تصویری سبکتر از تهران، پاز، میگراد، تا به، حمارا، همکاران خود، جایی که بازیه ها، زائر نظر، بیگ است. یا برنامه محو، اردو، زمان، میلی‌را، 20 ماهه، آسان‌تر. تصمیم محترم ملی شهریور ماه راهی عطرش چود و دو بازی دوستان لوازم التحریر. کجا امکان سفر به کوشاری آروبایی، چند ددار، پا جونارها، دشتا باچاد وجود دارد؟

بختر بخوانید:

257251