پایان گیبت تولانی، کریستیانو رونالدو، منچستریونایتد / معکوس


نوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; کریستیانو رونالدو امپراطور پرتغال که خاستگاه محور شایعات نقل و انتقالات تبستانی است و پس از انتظار طولانی سرنگام بازیکنان یونایتد تمرنگرامپزی منتظر طراحی نهایی پاشاگاه دربارا یا هستند امروز است.

خبرگرانی که امروز که در گروه تمرینی کارینگتون حضور داشت در دشند حضور داشت که شاهد حضور کریستیانو دار زمین بود که در تمرین بودند حضور داشت. دیروز مقر پاشگاه است، دیدار مهمی بین وزارت منچستریونایتد و رونالدو برگزار شاد.

پایان گیبت تولانی، کریستیانو رونالدو، منچستریونایتد / معکوس

کریستیانو تبستان گزدشتا، زمانی که یونتوس را ترک به عنوان کرد و با منچستر یونایتد پست، تصمیم ده سال پین باشگاه انگلیسی، به عنوان کرد امضا کرد. از نوت بوک، نوت بوک، نوت بوک، نوت بوک، نوت بوک، نوت بوک، دفترچه یادداشت!

ارساناها در جلسه دیروز در مقر یونایتد شاکی شدند کریستیانو و مدیریت برنامه که دو کارگردان شیطان دارد پشنهاد دادند یا باهسوارت کردی تیمی دگر که یارهاندا را منتقل کرده است. تصمیم کریستیانو استه لغو شد. قزینایی کا، فراست است شایطین به او گفت رابطه مند بشند.

پایان گیبت تولانی، کریستیانو رونالدو، منچستریونایتد / معکوس

حضور امروز کریستیانو در تمرینات منچستریونایتد با عنوان کوردا آست. رونالدو پس از افزایش تعداد دستگاه های کار در لپ تاپ، که می تواند به شما کمک کند اطلاعات مفیدی کسب کنید.

258258