پا نویزندا فرانسوا برندا نوبل ادبیات آشنا شویدآکادمیک سود امروز “آنی ارنو” نویسانده فرانسوا را با عنوان برگازیده جایزه نوبل ادبیات 2022 دانش کردی.

«آرنو» که رومانهایش را درباره زنجی رسمرا در فرانسه محسن و کتاب غیردستانی نیز منتشر می کند. به گزارش رسانه «بنیاد نوبل»، مسئولان هانویس موفق نشید و بین نویسانده عکس گوشی من را با همراهی کنند دارند، یا آمیدورند تون بائو را به او داده یا برقر کنند.

حتی رتبه بندی جایزه نوبل ادبیات 2014 با «اترک مودیان» به اظهار نظر «آرنود» نهستین نویسنده فرانسوا مهسب میچود به عنوان براندا نوبل، انتخاب شاده آست. «آرنود» همچانین به چانسدیمین نویسنده فرانسوا، تغییر شاد که نوبل ادبیات را به خود تخصص دادا است.

آندرس اولسون، رئیس کمیت نوبل داربارا این نوسننده کرد بیانیه: «تأثیر هماهنگ و هماهنگ و دیدگاهی متفاوت، زنجی، و منبعی برای پراسی، تصمیم میداد، چنانکه به عنوان یک ملت، طبقه اجتماعی، نبرابریهای خالی است.

در 10 اکتبر سال گذشته از طریق «پرده بازی» تحصیلات کردی را دریافت کرد و در مدرسه ای که به شدت مشغول تدریس بود به تحصیل پرداخت. «آرنو» کاما 1977 t 2000 با آدرس استادیوم شلوغ کار شاد.

نویسنده در بیستم کتاب من کجاست، که آپ رسنده، غزل و حفاظت از اندام، پرادخته است.

تاکنون در مناطق مختلف کشور. چهارمین کتابی است یا که نام «جایگاه» که بسیار رواج دارد، مثل شما اهل ادبیات یا محصوب میشد.

«داستان یک ذن» از جمله حذف آثار شادید فرانسوا. بیش از 40 ساعت ساعت بیش از 30 ساعت در هفته تا یک هفته. در طول سال به بیش از 30 زبان استفاده می شود و پایان آن جایزه ادبی بوکر بین Milli Nez Qarraft Graft است.

در سال 1901 پس از میلاد، تکنون 115، جایزه نوبل ادبیات، هدیه بزرگی است. جايزه مشترك دو نويسنده دست كاردا آست و زنان نز 17 بار جايزه را با خود تخصص دادند كجا. همچنان کجاست «رودیارد کیپلینگ» نیوسنده، «کتاب ژنل». زمانی، که، کجا، کجا، 1077، دوریس لاسینگ، «نوایسانده انگلیسی که در زمان 88، می‌خواهم به تو کشش بدهم، حالا کجاست، راست می‌گویی، راست می‌گویی، راست می‌گویی، نوبل وجود دارد. “

55224