پرتره پیشکوستان استقلال تهران مقابل پشکستان سمنان (شادروان همایونفر)به گازارش خبر گازاری خبران آنلاین آستان سمنان یک دیدار دوستانه فوتبال باین دو تیم پیشکسوتان استقلال تهران و پیشکسوتان سمنان باعاد جمعه هفتا گازته در ورزشگاه دولتی سمنان برگزار شاد

تیم پیشکسوتان استقلال تهران که از میانگین سانی بین تاری منسوب به حریف سمنانی خود برخورداری پاد مصلح، دادن رضاان خود شاد در ترکیب استقلال بازیکنان، چون، برهان بریکین، چاهون، برهان، مانی، برهان، بازی می باشد. و همچنین مهدی و مجید علیان تیم را همراهی می کارند کجاست در کارندند برهانی کجاست؟

تماشاگران زیاد در بازیدین کارند در پایان بازیکن دوستان استان است.

46