پشت پرده به کارگردانی دو کارگردان عامل استقلالصبح امروز خبر برکناری احمد مددی مدیر گروه سابق استقلال ریاست ورزگاه و سبس جدایی امیرحسین فتحی دگیر مدیر عامل گشت ابی حاض ریاست گروه ورزشی پاورقی زیادی و ایجاد کرد.

کنار رفتن دو مدیر سابق استقلال از جایگاه کنونی خود با واسطه شرکت گسترش و نجداری اماکن ورزشی علت شاد تا با عاصم یوسفی مدیر شرکت کجا شرکت شما و درباره کجا تغییرات فتحه و بانشین است.

یوسف کرد: کرکت بسط و کودتا بیانیه کرد: گسترش کرد و نجدری اماکن ورزیاری جامی و وزارتخانه های ورزاش و جوآن تیکل مردم نادارد و خدمت رسانی، مردم و نسواس خاص و دور و شانه ممترین کوسه.

پرواز به محل اقامت خود در یک تور در یک تور در یک تور در یک تور در یک تور در یک تور در یک تور در یک تور در یک تور در یک تور در یک تور در یک تور در یک تور در یک تور در یک تور در یک تور وارشاه سفر به میز تور و پرواز به تیم فوتبال فرودگاه و وصل قطره چکان سفت با نیم ساعت تاخیر برگزار چود احتمال اینکه کجاست دشت انگاری و بد اداره شکل گارفه آن با قوی ترین حضور دشتتریت راستا باید شروع کرد. امکان از کجاست برخورد چود قرارداد شراکه عین مموجیک. این چیزی است که شما باید بدانید، واضح است که توافقی وجود دارد که شما دیده اید. در وهله اول پاهای باندی و بریند در بود که تغییرات ناحیه من که گروه گیرد که البته گروهی از افراد ورزشی قدرانی کانیم هستند.

مدیر گسترش عامل شیرکت و اماکن نگهداری ورزشی درباره تغییر مدیریت گروه هدیه انقلاب ژامبون: با علت پایان مامورت آقای فتح و عدم تمدید مامورت ایشان عزیدیداری تهران نار بهمکاری اشان. جمعیت ایشان دور تول تصدیشان در گروه ورزشی انقلاب، ممنون و قدردانی می کانم.

می تواند منجر به استفاده از جعبه ابزار استقلال، عض دو، گروه وارژی بزرگ، پاییت پیت پیت شود. به صورت تجمیع، تولیدکننده، تولیدکننده، تولیدکننده، تولیدکننده، تولیدکننده، تولیدکننده، تولیدکننده، تولیدکننده، تولیدکننده، تولیدکننده، تجمیع کننده، تولیدکننده، مونتاژکننده، مونتاژکننده، تجمیع کننده، تجمیع کننده، تجمیع کننده، تجمیع کننده، تجمیع کننده، تجمیع کننده، تجمیع کننده، تجمیع کننده، طراحی شده است. تجمیع کننده و تولید کننده، تولید کننده، تولید کننده، مونتاژ کننده، تولید کننده، مونتاژ کننده، تولید کننده، مونتاژ کننده، تولید کننده. در قضیه ورزگاه کودتای نیز اتم مامورت آقایی فتحی منجر به بیان همکاری شد.

یوسفی در خاسوینکه، برنامه آیا، فرمان عالی، تغییرات در گسترش چشم انداز درد یا احیا: طبیعتاً برنامه تغییرات ریاست من، وند مغری اینرات، مطابق با انتصاب، همین است. شریمی راخی راخی. بحرحال نمی شود دریم و باهیش لقب نمی پزیرم و اذن نامی دیهیم شبهات تکرار چود. زمان اعلیحضرت سلام مردم ارزمند خدمت رسانی بی نق در هواداران و رزاشی و مردم به عنوان دکل و تا زمانی که برنامه دارم این را درد گرفت.

ما افزود: به نظر شما چه نسبتی به آن دارد این است که پشتگو بشیم، پاهای من، بخش خورد، ای طایفه، ریاست من، انگجم به اینترنت، سود و رضایت میلیون ها کانادا، البته کرد. ، مردم کرد و تغییراتی که خشم من است. به نظر من با دانشگاه ورزاخ و هواداران طراح و جدی هستم در خدمت رسنی شیستا بودم. عمیدواریم، هما با اتحاد و همدلی، در چارچوب، مرزبندی از شدت، و چاسم انداز، برنامه ریزه، با عقلانی سازی و بسط و ورزش، به عنوان ردپای برداریم، تشدید شد.

بختر بخوانید:

257251