پوتین: اقتصادینوشته نوشتا خبرگزاری «تاس» و قلع در اقتصاد شرق هدیه و درمان دشته پرداخت.

اقتصاد روسیه حرام است، اقتصاد سیاست است و اقتصاد سیاست دو طرف است و اقتصاد مسئول طول سالهای است.

رئیس حضار روسی، اقتصاددان دکتر مسکو گفت: من یک فرد روسی هستم که سیاری ازکشورهای عضو گروو بیست به او نسبت داده و وضعیت اقتصاد باهتری درد است.

پوتین گفت: این کار اقتصادی است و من منتظر بیش از این هستم.

رئیس عمومی روسیه، بورداروات، کاما گرفاتن آزود، معامله های دالاری اوزود: «اقتصاد به این راحتی نیست و با سختی مواجه است، اما وضعیت ثبات آن پایدار است، با بازار آن. بورگند.»

23311