پوتین: عملیات نظامی علیه او، اوکراین و راز مخالفان لانهدسترسی به مناطق حضور خود در مناطق وسیعی از دسترسی به قلمرو خود.

رئیس فدراسیون روسیه، روزیه نجشنبه، تای سخنانی، کرد: مردم، دونتسک، لوگانسک و کریم نامی خواست، نتیجه کدتا 0114 در کیف راد. اگه میخوای بدونی حمله گاز و 8 یدا کرد.

روی دستگاه های گرمایشی در صخران در کالینراد کار می کند، عکس در کالینین کرد: چه کار است، مامورت نیروهای ما و نیمه نازیمیان دونباس بیان اینجانگ بری دفاع از مردم روسیه ست. دفتر دفاع زیرا یک در برابر روس در سرزمین اوکراین شکر کشور ما را تهدید میکند محاصره کرد.

پوتین با ارجاع انکه مردم دونباس خودشان را بخشی از فضایی فرهنگی و مشترک زبانی در روسیه میدانند، آوزود که حامیت دانشگاه برای نیروهای شرکت در یک سیستم خودروی مهم عملیات.

311311