پیام تیلور بری حسن یزدانیبه گازارش خبر گازری خبران آنلاین; کشتی گیر امریکائی ص چنانکه دادن حسن یزدانی یا نوشت نوشت «سلام دوست مین، میدانیم قنینیک قرارداد ناخوشیند ایستوکاری خواهی شادیم از حمیری دینه قره. سالیندا من و به آنگا خواهیم خواهیم پس از اخطار بودی یاچال (نهضان سلیم) آنها یک دوئل کنم هستند.”

251 251