پیام فارسی Locadia Bray Perspolisiiiha / Reverse


نوشته گازرش خبر گازاری خبران آنلاین; یورگن لوکادیا پ.س. پرروزی جذاب پرسپولیس پرابر هودار که با قلزانی او و سعید صادقی شماره خورد، پیام گلبی را اشتراک گدشت.

شام هواداران از کانم و یاری عزرادی شکن، فریان، کاه شدا، شادا شدا، ایستاده آمده، شام هواداری هاکریم دنبال مکانم و همیشه دوست دارم، تجربه یک هی جدید، بهدست بایورم تشکر می کند. مردم ایران در واقع مهریبان هستند و ایران کاشور با کمک زیبای است. از حر لاها که انگا هوستم زهت میبارم و از حریس بزرگ حس افتخار مکانم.

پیام فارسی Locadia Bray Perspolisiiiha / Reverse

بختر بخوانید:

258258