پیام فرمانه هر سپاه با فرمانه هر ایران معمولیسردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمنده کل سپاه پاسداران یک کودتای اسلامی، همزمان با فرارسیدین «رز فرماندی انتظامی کاشور» پیام تبریزی صادر کرد.

متن پیم باه توضیح آست کجاست:

نام خداوند بخشنده

لارادار گراندر سردار سرتیپه پاسدار حسین اشتری

فرمانه محترم، جمهوری خواه، جمهوری اسلامی ایران

سلام ؛

فرارسیدین «رز فرماندهی انتظامی» که یادور مجاهد و کتیبه افرینهای حماس، ماندگار و وادکرانه.

خدای بزرگ را شکرم که پیک تا فهیم و آهاه ایران اسلامی را در صحنه های حساس و سرنوشت ساز منند انشه در روزهایی گادزه و دوریدان شمالی سازی فیتنا آشوب و تاجسه طلابی داش در کاشور پدیده، روان. محور ایگشگران، محافظ، محافظ، و مجاهدان قدردان، پدافند، دگر، گروه امنیت و استفساریه عالی. کجاست برکت و سرمای بازرگی به همان اندازه که یقین است به صلابت نظام اسلامی و مایه کینه و حسد؟

هنوز از دستور کار او وارد نشده، از دستور کار او وارد نشده است. می تواند منجر به استقلال بالاتر، خروجی برای منافع و سپس رسیدن به سطح بالاتر شود.

Plis Mardami ke Madara Ba Mardam and Qutait Barkhord Ba Berham Zandangan Etemad, Aramesh, Lajrian, Zandgui Mardam _ ke edur flow of the Rozhai Ashes آخرین لینک مراجعه کنید به بودیم _ از ویجگای هایه یاری, دیریموده دیرامی قدیده جامعه شناسی کارهو میودانگاری. دانشگاه.

با تکریم مزار دو شهید پرافتخار فرجه، تدام موفق و سربلندی خانوده، بزرگ فرمندهی، انتظامی، کاشور در پاسداری، از گهر آمنه، بیشتر مردم و عقیم، سختن، تهیرمان میکان. تمام نیرو در مقابل خامنه یعنی (مدالح العلی) راز خدای کریم و نعیم طالب میکنم حضور دارد.

بختر بخوانید:

21124