پیشنهاد حمایت از حکم بدوی 18 ماه حبس افشاگر «دروازه سمونی»


وحید اشتری، موثر رسنا، صفر خانواده قالیباف به زبان ترکی، خورشید سیسمونی نوشت:

کوتاه نیوز اینکه امروز حکم جدید دادگاه دروازه سیسمونی بعد از اضوحی گسترش یافت و بند آن تجدید شد با 18 ماه حبس تعزیری تقریباً قاضی است اینجا نظر قبیله ای. | رز قد بلند کاشید.

    پیشنهاد حمایت از حکم بدوی 18 ماه حبس افشاگر «دروازه سمونی»

بختر بخوانید: